Body Stress Release - Heerenveen
Unlocking tension Restoring self-healing
Klachten

Omgaan met klachten over BSR-behandeling

Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.
Door aansluiting bij de beroepsorganisatie CAT en daarmee GAT-geschillen, voldoen wij aan deze eisen. Dat houdt in dat wij het voor u makkelijker maken om klachten bespreekbaar te maken of in te dienen. We hanteren hierbij een drietal stappen:

Stap 1. Dien de klacht in
Dien de klacht in bij GAT. De gratis toegankelijke en onafhankelijke klachtenfunctionaris zet zich in om samen met u en de BSR-practitioner tot een oplossing te komen.

Stap 2. De geschillencommissie
Komen u en de BSR-practitioner niet tot een oplossing? Betaal het klachtengeld (€25) en dien de klacht opnieuw in. Het klachtengeld ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld.

Stap 3. Commissie doet uitspraak
Beide partijen worden gehoord door de GAT-geschillencommissie. De GAT-geschillencommissie doe een passende en bindende uitspraak.