Body Stress Release - Heerenveen
Unlocking tension Restoring self-healing
Uw Privacy

In het kader van de Europese Privacywet, AVG, die geldt vanaf 25 mei 2018, bestaat er een informatieplicht en verantwoordingsplicht naar cliënten, over hoe er met de cliënt gegevens wordt omgegaan.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelaar, een dossier aanleggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen over uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

Om uw privacy te waarborgen zullen wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang hebben tot uw gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release (behandeling) en het uitvoeren van de financiële administratie,
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaren. De klantkaarten bevinden zich achter slot en grendel.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • voor het gebruik van waarneming tijdens onze afwezigheid,
 • voor het opstellen van een factuur/kwitantie.
 • als geanonimiseerd informatiemateriaal t.b.v. uitleg over Body Stress Release.

Op de factuur/kwitantie die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens op de factuur/kwitantie:

 • uw naam,
 • adresgegevens,
 • geboortedatum,
 • verzekeraar en verzekeringsnummer
 • datum van de behandeling,
 • datum van de vervolgafspraak,
 • kosten van het consult.

Voor het maken van afspraken gebruiken wij een papieren agenda, waarin uw naam wordt genoteerd. Deze agenda dient als basis voor onze financiële administratie.

Digitaal worden de volgende gegevens verwerkt en bewaard:

 • naam,
 • adresgegevens,
 • geboorte datum,
 • verzekeringsnummer.

Deze gegevens worden gebruikt voor het opmaken van de factuur/kwitantie. Deze gegevens worden bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.
Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn:

 • cliëntendossier: 20 jaar
 • administratie: 7 jaar

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen,
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
 1. de gegevens niet meer nodig zijn,
 2. u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt,
 3. u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking,
 4. de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken,
 5. de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website,
 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien,
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen,
 • Recht op de beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
 1. de gegevens mogelijk onjuist zijn,
 2. de verwerking onrechtmatig is,
 3. de gegevens niet meer nodig zijn,
 4. u bezwaar maakt.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd het recht op een menselijke blik bij deze besluiten,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.